ทางบริษัทฯได้ร่วมพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงปรับปรุงโครงสร้าง การทำงานขององค์กรสามารถค้นคว้าผลิตสินค้าขึ้นเองได้ คุณภาพสินค้าสูงทัดเทียมกับสินค้านำเข้า จนเป็นผู้นำในตลาดในไทย

โรงงานมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อ ปีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆดังนี้ ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , OHSAS/TIS 18001 : 2007 จากบริษัท SGS เป็นผู้ตรวจประเมิน และระบบ GMP ผลิตวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา รวมถึง ระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเคมี ISO/IEC 17025:2005 และ ระบบมาตรฐานด้านแรงงาน 2 ระบบได้แก่ ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2010) และระบบคุณภาพชีวิตในการทำงาน (QWL)